1. место

Милијана Марић
Шумарски факултет Универзитета у Београду

Утицај климатских промена на отицање у сливу реке Скрапеж

Сажетак: Климатске промене означавају измене у режиму падавина и температури и представљају проблем глобалних размера. Повећање количине падавина, услед измењених услова климе, ствара учесталу појаву отицања воде по површини земљишта, што доводи до развоја ерозивних процеса. Облик слива игра велику улогу у динамици формирања отицаја. Слив реке Скрапеж налази се у западном делу Србије. У овом раду приказано је какав утицај има вегетација на отицање у оквиру овог слива. Моделирање отицаја извршено је применом континуелног HEC–HMS модела. Подаци који су коришћени за потребе моделирања осмотрени су на хидролошкој и метеоролошкој станици Пожега. Подаци о падавинама и отицају односе се на две узастопне године, и коришћене су приликом калибрације модела. Хидрограм отицаја добијен је преко прорачуна и калибрације модела за стварне услове на сливу. Подаци о начину коришћења земљишта и вегетацији добијени су анализом одговарајућих карата у програмском пакету ArcGIS 10.3. Утицај вегетације на отицање приказан је на основу претпостављених услова који би могли настати под одређеним, измењеним околностима. Измењени услови односе се на повећање непропусних површина у сливу, до којег би могло доћи услед негативног утицаја климатских промена. Овакви услови климе би могли имати утицај на постојећу вегетацију, што би довело до смањења површине под шумом и створило погодне услове за развој површинског отицаја. Резултати истраживања показују промене у запремини директног и базног отицаја, који су добијени у складу са претпостављеним условима у сливу реке Скрапеж.

Кључне речи: климатске промене; отицање; вегетација; континуелно моделирање; HEC–HMS модел