3. место

Драгана Николић
Географски факултет Универзитета у Београду

Телеконекције (ENSO и NAO) у светлу климатских промена и њихов утицај на светску привреду

Сажетак: Телеконекције као појаве настале углавном интеракцијом атмосфере и океана утичу на климу у различитим деловима света, а самим тим и на бројне људске делатности. Због тога се у последњим деценијама у метеорологији и климатологији посвећује велика пажња њиховом истраживању и проучавању. У раду је дат приказ две најзначајније телеконекције које утичу на климу света и Европе, а самим тим и Србије, а то су Ел Нињо Јужна Осцилација (ENSO) и Северноатлантска осцилација (NAO). Објашњен је начин њиховог настанка и представљени њихови разноврсни утицаји на климу и привреду бројних земаља и региона. Утврђено је да утичу на пољопривреду, рибарство, обалну и копнену инфраструктуру, па и енергетику и металургију.

Кључне речи: телеконекције; атмосфера; океан; колебање климе; светска привреда; Ел Нињо; Северноатлантска осцилација